Gebruikersovereenkomst Joblr

Algemene Voorwaarden

Versie 2.1 (januari 2022) 

Artikel 1: Definities  

In het kader van de dienstverlening door Joblr hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:  

Account Een Profiel dat hoort bij Opdrachtgever of Freelancer en mits goedgekeurd toegang geeft tot de diensten en de Database van Joblr of een gedeelte daarvan. 
Database Een online Database van Freelancers die bereikbaar zijn via het platform. De Database bevat profielen die o.a. op basis van het CV van iedere Freelancer zijn samengesteld. 
Eigen netwerk Een eigen Database binnen de Database van Joblr, waar alle Freelancers staan opgenomen die door Opdrachtgever zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het Eigen netwerk van Opdrachtgever. 
Gebruiker Een Opdrachtgever of Freelancer (inclusief de medewerkers van Opdrachtgever) met een goedgekeurd Account, die gebruik wil maken van de Database en/of diensten van Joblr. 
Abonnement Bepaalt in welke mate Opdrachtgever recht heeft op diensten en/of functionaliteiten van het platform. Op alle Abonnementen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
Opdrachtgever Elke onderneming die gebruik maakt van de diensten en/of het platform van Joblr om o.a. om in contact te komen met Freelancers teneinde deze Freelancers Opdrachten te laten verrichten. 
Opdracht Een Job, klus of werk waarvoor tijdelijk een Freelancer gezocht wordt door Opdrachtgever. 
Overeenkomst De contractuele relatie tussen Joblr en de Opdrachtgever c.q. Freelancer, tot stand gekomen door middel van een online registratie en/of het tekenen van het contract/offerte, op grond waarvan hij of zij gebruik mag maken van de dienstverlening en de Database van Joblr via het platform en waar deze voorwaarden onderdeel van zijn. 
Profiel Alle informatie van de Freelancer en de Opdrachtgever die wordt opgeslagen bij Joblr en wordt gebruikt voor het samenbrengen van Opdrachtgever en Freelancer. 
Freelancer Een persoon die als interim professional op zoek is naar (tijdelijke) werkzaamheden bij een Opdrachtgever en zich daarvoor online registreert voor opname in de Database. 
Platform www.Joblr.nl, www.Joblr.be en eventuele overige titels die later worden toegevoegd. 
Vakgebied Een vakgebied is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waar Freelancers zich in kunnen specialiseren. 

 
Artikel 2: Aanmelden Platform, Totstandkoming Overeenkomst en Gebruik Platform 

2.1 Joblr is een dienstverlenend bedrijf dat via haar Platform Freelancers en Opdrachtgevers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Gebruiker die zich via het platform heeft aangemeld en/of gebruik maakt van zijn of haar Account en/of een overeenkomst met Joblr is aangegaan.  
2.2 Iedere keer dat een Gebruiker gebruik maakt van of toegang heeft tot het platform en/of Database, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.  
2.3 De Overeenkomst komt schriftelijk tot stand en/of door de digitale inschrijving via het platform door Gebruiker.  
2.4 Iedere Gebruiker krijgt een Account of maakt deze zelf aan via het platform van Joblr. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.  
2.5 Na aanmelding ontvangt Gebruiker een email en/of een verificatie code om het Account te activeren. Alle Gebruikers worden vervolgens gescreend. Om een Account goed te keuren wordt er o.a. gekeken of een Opdrachtgever niet direct of indirect een intermediair is of direct te maken heeft met arbeidsbemiddeling en/of een Freelancer voldoet aan de Kwaliteitscontrole die geldt voor het Vakgebied. Het is uiteindelijk aan Joblr om een Account wel of niet goed te keuren.  
2.6 Joblr heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een aanmeldingsverzoek te weigeren.  
2.7 Per Opdrachtgever kunnen meerdere Gebruikers worden aangemeld.  
2.8 Iedere Gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan Joblr te melden c.q. op het Account en/of Profiel aan te passen. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Joblr, deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen, Curriculum Vitae en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  
2.9 Als Joblr en/of haar partners, na goedkeuring van de Gebruiker, gegevens toevoegt aan het profiel van de Gebruiker dan valt de verantwoordelijkheid zoals genoemd in artikel 2.8 van de voorwaarden ook bij de Gebruiker. Voorbeelden van gegevens die na goedkeuring van de Gebruiker door Joblr en/of haar partners kunnen worden toegevoegd zijn het CV, foto, uurtarief, NAW-gegevens, beschikbaarheid, locatie, tags, uitslag van de Joblr scan (online test), etc.  
2.10 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Joblr onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.  
2.11 Gebruiker garandeert dat hij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van het platform en/of de Database schaadt dan wel ertoe kan leiden dat de Database voor derden toegankelijk wordt. Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Database en/of het platform. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:  
Het plaatsen of versturen via het platform van onvolledige, foutieve of onjuiste (biografische) informatie of informatie die niet van de Gebruiker zelf is; 
Het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd; 
Het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via het platform of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de Database (‘spideren’/’harvesten’/’uitmelken’); 
Enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van het platform en/of Database; 
In geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik behoudt Joblr zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot het platform en/of Database op te schorten danwel het profiel van een Freelancer te verwijderen.  
2.12 Opdrachtgever gaat akkoord met het vermelden van naam en logo van de Opdrachtgever op het platform.  
2.13 Iedere Opdrachtgever wijst tenminste één contactpersoon aan die de communicatie verzorgt tussen Opdrachtgever en Joblr. Zowel Joblr als deze contactpersoon zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar. Zolang deze persoon niet is aangewezen is dat automatisch de eerste Gebruiker die zich namens de Opdrachtgever inschrijft.  
2.14 Indien Opdrachtgever behoort tot een groep in de zin van artikel 2:24b BW, worden tot de groep behorende juridische entiteiten anders dan Opdrachtgever, als derden beschouwd. In geval van interesse van groepsmaatschappijen van Opdrachtgever voor de diensten van Joblr dienen zij een separate Overeenkomst met Joblr aan te gaan.  
2.15 De Overeenkomst gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt aangegaan voor een onbepaalde tijdsperiode en wordt automatisch verlengd aan het einde van het contractsduur. Na schriftelijke opzegging zal het Account van de Opdrachtgever (en de daarbij behorende Gebruikers) of de Freelancer binnen 1 week na de einddatum van de Overeenkomst worden verwijderd. Gebruikers kunnen hun account ook direct online verwijderen via ‘Mijn account’. Naast het account wordt ook alle data waaronder, maar niet uitsluitend, informatie uit het Profiel verwijderd op uitzondering van die data die vallen onder de wettelijke bewaarplicht.  


Artikel 3: Contractpartijen  

3.1 Joblr onderscheidt 3 contract partijen: de Opdrachtgever, de Freelancer en Joblr.  
3.2 NVT  
3.3 Een contractpartij kan haar rechten en/of verplichtingen onder een overeenkomst met Joblr niet overdragen aan een derde zonder de schriftelijke instemming hiermee van Joblr.  
3.4 Rol Van Joblr;  
3.4.1 Joblr is geen intermediair, detacheerder, arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard.  
3.4.2 Joblr faciliteert een Platform met een Database en daarbij behorende diensten waarmee Opdrachtgevers en Freelancers rechtstreeks in contact kunnen komen met elkaar.  
3.4.3 Joblr zorgt via de software voor de communicatie met de Freelancers zodat het profiel en de beschikbaarheid van deze Freelancers zo goed als mogelijk ‘up to date’ is.  
3.4.4. Joblr ontwikkelt nieuwe functionaliteiten voor het platform en de Database. Opdrachtgevers en Freelancers kunnen hun wensen hieromtrent kenbaar maken.  
3.4.5 Marketing, Social Media en PR/communicatie worden ingezet en gefinancierd door Joblr om meer naamsbekendheid te genereren en (in)direct ook om meer Freelancers en Opdrachtgevers aan te trekken. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hun naam in deze verschillende vormen van communicatie genoemd wordt.  
3.4.6 Joblr is het eerste aanspreekpunt voor al die zaken die te maken hebben met het platform of de Database.  
3.5 Relatie Freelancer en Joblr; 
3.5.1 Iedere Freelancer maakt zelf een Profiel aan. Alleen als het profiel compleet is zal deze zichtbaar zijn voor Opdrachtgevers.  
3.5.2. Joblr bepaalt vervolgens door middel van de Kwaliteitscontrole welke Freelancer het ‘gescreend/goedgekeurd’ label ontvangt.  
3.5.4 Het is aan de Freelancer om te besluiten in welk Vakgebied hij of zij zich gaat inschrijven. Een Freelancer kan zich maar in één Vakgebied inschrijven.  
3.5.5 Een Freelancer houdt zijn of haar beschikbaarheid ‘up to date’ door deze aan te passen in het profiel of te reageren op automatische berichten vanuit Joblr die de Freelancer ontvangt in het geval de Freelancer beschikbaar is. Is de Freelancer nu niet beschikbaar dan ontvangt de Freelancer af en toe een email om de beschikbaarheid te actualiseren.  
3.5.6 Het CV of het LinkedIn profiel (deze keuze is aan de Freelancer) van de Freelancer wordt door Joblr omgezet in een standaard Joblr CV en geplaatst in het Profiel van de Freelancer. Freelancer zorgt er daarna voor dat zijn gegevens in het Profiel kloppen en dat deze ‘up to date’ is en blijft.  
3.5.7 Joblr behoudt zich het recht toe bepaalde Freelancers wel of niet goed te keuren. Op verzoek van de Freelancer zal Joblr haar beslissing toelichten.  
3.6 Relatie Opdrachtgever En Joblr;  
3.6.1 Joblr stelt aan Opdrachtgever zijn doorzoekbare Database beschikbaar voor het Vakgebied of de Vakgebieden die zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en Joblr in de Overeenkomst.  
3.6.2 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze data uit Joblr kopiëren, opslaan, doorsturen en/of beschikbaar stellen aan anderen dan collega’s zonder de goedkeuring vooraf van de betreffende Freelancer.  
3.6.3 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze Freelancers die buiten het Eigen netwerk van Opdrachtgever vallen direct benaderen voor andere commerciële activiteiten anders dan die direct te maken hebben met een vacature en/of opdracht die op dat moment bij Opdrachtgever vacant is.  
3.6.4 Iedere vorm van communicatie vanuit Opdrachtgever met een Freelancer is uniek en persoonlijk. Hierbij dient aangetekend te worden dat het delen van een Opdracht en/of het sturen van een bericht aan een selectie van Freelancers niet uniek of persoonlijk hoeft te zijn.  
3.6.5 Communicatie tussen Opdrachtgever en Freelancer start altijd met een bericht of een opdracht via het platform van Joblr. Zodra de Freelancer reageert op het bericht/de opdracht worden de contactgegevens van de Freelancer zichtbaar voor de Opdrachtgever en kan buiten Joblr om ook contact worden gezocht bijvoorbeeld via email of telefoon.  


Artikel 4: Gebruik Van De Database  

4.1 De Database is slechts (deels) toegankelijk voor Gebruikers die in het bezit zijn van een geldig Account.  
4.2 Opdrachtgevers die een Overeenkomst hebben met Joblr hebben toegang tot de gehele Database of tot één of meerdere vakgebieden. Joblr heeft toegang tot de gehele Database. Freelancers hebben alleen toegang tot openbare opdrachten en opdrachten die met hem of haar gedeeld zijn. Freelancers hebben geen toegang tot de Profielen van andere Freelancers.  
4.3 Gebruikers gebruiken hun persoonlijke Account om in te loggen. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.  
4.4 [VOLGT LATER] Op het moment dat een Gebruiker van Opdrachtgever probeert in te loggen zal er eerst een validatie code van 4 cijfers verstuurd worden naar het email adres of de telefoon van Gebruiker. Deze code zal vervolgens moeten worden ingevuld op het platform, waarna dit device bekend zal zijn bij Joblr. Periodiek zal aan Gebruikers van Opdrachtgevers opnieuw een code worden verstuurd ook voor devices die op dat moment al wel bekend zijn bij Joblr.  
4.5 Iedere Gebruiker zal bij het gebruik van de Database de van toepassing zijnde privacy regelgeving naleven en gegevens ontleend aan de Database alleen opslaan en verwerken in overeenstemming met deze regelgeving. Joblr hanteert hierbij de richtlijnen en verplichtingen zoals vermeld zijn in de AVG.  
4.6 Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, kan Joblr er niet voor in staan dat elke Freelancer degene is, die hij voorgeeft te zijn.  


Artikel 5: Selecties Maken, Opdrachten Uitzetten En Inhuur  

5.1 Opdrachtgevers met een goedgekeurd account én in het bezit van een Abonnement kunnen in de Database op zoek gaan naar de juiste Freelancer door een opdracht aan te maken. 
5.2. Opdrachtgever kan rechtstreeks communiceren met al die Freelancers die gereageerd hebben op een opdracht welke is uitgezet door Joblr en/of de Opdrachtgever.  
5.3 Het uurtarief van de Freelancer zoals deze staat vermeld op het platform is altijd exclusief btw en exclusief eventuele door de Freelancer en Opdrachtgever overeen te komen opslag op het uurtarief voor bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten.  
5.4 De Opdrachtgever onderhandelt zelf met een Freelancer over de duur van te verrichten werkzaamheden, het aantal uren per week, het uiteindelijke uurtarief en de eventuele opslag voor reis en verblijfskosten.  
5.5 NVT  
5.6 NVT  
5.7 NVT 


Artikel 6: Aansprakelijkheid En Garanties  

6.1 Joblr kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van Joblr, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.  
6.2 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Joblr nimmer gehouden tot een schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Joblr gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Joblr tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.  
6.3 Joblr zal zich maximaal inspannen om het platform en de Database online beschikbaar te houden. Mocht om welke reden dan ook het platform en/of de Database niet toegankelijk zijn, dan zal Joblr binnen 1 werkdag ervoor zorgen dat Gebruikers weer (gedeeltelijk) gebruik kunnen maken van het platform en/of de Database. Is het probleem niet binnen 1 werkdag op te lossen dan worden Gebruikers hierover ingelicht via de mail en/of zal er via het platform (mits mogelijk) gecommuniceerd worden wat de status is van het probleem. Mocht het platform en/of de Database meer dan 3 gehele werkdagen in een maand niet bereikbaar zijn dan volgt voor Opdrachtgevers een eenmalige korting van 50% op het Abonnementstarief van de volgende maand. Joblr zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit de onbereikbaarheid van het platform en/of de Database. Joblr zal niet gehouden zijn tot voornoemde korting indien de oorzaak van de ontoegankelijkheid van het platform en/of de Database is gelegen in de sfeer van overmacht, waaronder in deze context in ieder geval moet worden verstaan ontwrichting van digitale netwerken in Nederland en technische problemen bij toeleveranciers van Joblr.  
6.4 Joblr geeft geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers of prestaties van het platform en/of de Database.  
6.5 Joblr kan niet garanderen dat Opdrachtgever één of meer Freelancers in de Database aantreft die geschikt is c.q. zijn voor Opdracht.  
6.6 Joblr is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventuele mismatch via het platform en/of de Database.  
6.7 Het risico op schade voortvloeiend uit door de Freelancer verrichte werkzaamheden en/of zijn aanwezigheid bij een Opdrachtgever, rust volledig bij Opdrachtgever. 
6.8 NVT 
6.9 Aansprakelijkheid kan niet worden verhaald op een partij die geen contractpartij is.  


Artikel 7: Financiële Afhandeling  

7.1 Opdrachtgever betaalt Joblr een Abonnementsfee in het geval de Opdrachtgever toegang wil hebben tot alle Freelancers in één of meerdere Vakgebieden. Daarnaast betaalt opdrachtgever voor eventuele extra diensten die niet onder het Abonnement vallen.  
7.2 De hoogte van de Abonnementsfee is o.a. afhankelijk van de keuze van het type Abonnement en de looptijd.  
7.3 Abonnement fees worden altijd direct gefactureerd bij het aangaan van een abonnement en de eerste beatling dient dan te worden gedaan met iDeal. De vervolgbetaling bij doorlopende abonnementen gaat via automatische SEPA incasso van de bankrekening die gebruikt is bij de 1e iDeal betaling. De betalingen worden gefaciliteerd door Mollie BV 
7.4 Voor de meest recente prijzen met betrekking tot Abonnementen verwijzen we naar de prijslijst van Joblr welke is te vinden op het platform en/of op te vragen is bij Joblr.  
7.6 Eens per jaar kunnen de tarieven voor lopende abonnementen van Opdrachtgevers worden gewijzigd. Eventuele kortingen die zijn verstrekt zijn alleen geldig in het eerste jaar. 
7.7 Tenzij anders is overeengekomen geldt voor alle facturen een betalingstermijn van 14 dagen na (deel)factuurdatum.  
7.8 Wanneer de automatische SEPA incaso of de handmatige betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden of de incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd is Opdrachtgever aan Joblr eventuele buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd waaronder de kosten van het storneren.
7.9 Indien Joblr in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.  
7.10 Mocht de betaling niet zijn uitgevoerd door bijvoorbeeld mislukte incasso of stornering dan heeft Joblr het recht de toegang van Opdrachtgever tot de Database van het Vakgebied (tijdelijk) op te schorten totdat de factuur betaald is. Mocht na een tweede aanmaning de factuur niet betaald zijn dan kan Joblr per direct de samenwerking met Opdrachtgever stopzetten zonder restitutie van eerder betaalde Abonnement fees.  
7.10 Bij mislukte incasso en of gestorneerde betalingen is de Opdrachtgever nog steeds gehouden aan de betaling van het termijn dat het abonnement loopt of heeft gelopen. Stornering of mislukte incasso ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsplicht.


Artikel 8: Kosten  

8.1 Freelancers betalen niets voor het hebben van een Account. Zij kunnen zich dus gratis aanmelden en gebruik maken van het platform en de diensten van Joblr. Mochten er in de toekomst wel kosten in rekening worden gebracht bij Freelancers dan zullen de Freelancers met een geldig Account hier tijdig van op de hoogte worden gebracht, waarna het aan de Freelancer is om wel of niet zijn of haar Account aan te houden.  
8.2 NVT  
8.3. Wat wel en niet is inbegrepen bij ieder Abonnement kan worden teruggevonden op de Site.  
8.4 NVT  
8.5 Voor alle abonnementen geldt een contractduur van 1 jaar. Er kan echter ook gekozen worden voor een contractduur van 1 maand, tegen een hoger maandelijks tarief (zie prijslijst).  
8.6 Na de contractperiode zal het contract automatisch worden verlengd met telkens weer eenzelfde periode tenzij anders is overeengekomen.  
8.7 Indien Opdrachtgever niet wenst te verlengen zal Opdrachtgever dit kenbaar maken voor het aflopen van het huidige abonnement. Dit kan door een email te sturen naar info@Joblr.nl  
8.8 Het Abonnement kan vroegtijdig beëindigd worden door Opdrachtgever. Er vindt dan geen restitutie plaats van de reeds vooruitbetaalde Abonnement fee(s) en zal de reeds verstuurde factuur niet gecrediteerd worden.  
8.9 In alle gevallen, buiten de reeds in dit artikel genoemde gevallen, waarin naar het oordeel van Joblr sprake is van schending door Opdrachtgever van de verplichtingen uit de Overeenkomst, behoudt Joblr zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat voor Opdrachtgever enig recht op restitutie bestaat van reeds betaalde vergoedingen.  


Artikel 9: Geheimhouding  

9.1 Gebruiker en Joblr zijn, gedurende de looptijd van de overeenkomst als ook na beëindiging daarvan, verplicht om tegenover derden absolute geheimhouding te betrachten omtrent alle vertrouwelijke gegevens betreffende de bedrijfsvoering van partijen, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, tenzij de betreffende informatie van algemene bekendheid is, of de openbaarmaking van die gegevens wettelijk vereist is.  


Artikel 10: Intellectuele Eigendom  

10.1 Gebruiker erkent dat alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in: (i) alle technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van het platform en (ii) de inhoud op of een deel van het platforms en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande, toebehoren aan Joblr. Door de overeenkomst tussen Gebruiker en Joblr ontstaat geen (mede) eigendom van het voorgaande.  
10.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Joblr noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of anderszins worden aangewend door Gebruiker voor een ander doel dan als beoogd in deze overeenkomst. Gebruiker vrijwaart Joblr voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door Gebruiker.  


Artikel 11: Overig  

11.1 Joblr gebruikt monitoring en andere middelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van haar Diensten op te sporen. Gebruiker gaat akkoord dat Joblr deze middelen gebruikt worden om mogelijk misbruik op te sporen.  
11.2 Zowel Opdrachtgever als Freelancer hebben de plicht om misbruik door andere gebruikers te melden bij Joblr indien dit misbruik wordt waargenomen.  
11.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een Freelancer worden verstrekt, niet worden gebruikt in enige beslissing in verband met plaatsing.  
11.4 Joblr streeft naar een continu optimalisatie van haar diensten en dienstverlening. In dat kader behoudt Joblr zich het recht voor om het gebruik van het platform en de Database tot en met Gebruikersniveau te monitoren en analyseren en eventueel Gebruikers te benaderen met concrete voorstellen voor een verbeterd gebruik en/of nieuwe functionaliteiten.  
11.5 Bij de keuze tussen kwantiteit en kwaliteit prevaleert kwaliteit.  
11.6 Gebruiker mag de Database niet gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden anders dan activiteiten die direct verband houden met een mogelijke opdracht/plaatsing. Daarnaast mag de Opdrachtgever een Freelancer niet zelf actief benaderen voor directe of indirecte (commerciële) activiteiten anders dan die activiteiten die te maken hebben met een mogelijke opdracht/plaatsing. Mocht één van twee of beide wel geschieden dan kan Joblr de overeenkomst per direct stopzetten en volgt er geen restitutie van eventueel reeds vooruitbetaalde vergoedingen.  


Artikel 12: Geschillenbeslechting  

12.1 Op elke overeenkomst tussen Joblr en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.  
12.2 Geschillen zullen worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van Haarlem.  


Appendix A. Privacyverklaring  

Laatst gewijzigd: februari 2022  
U wordt verzocht de hiernavolgende Privacy statement van Joblr zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens. Een opsomming van de definities kan worden gevonden in de algemene voorwaarden.  
Gegevens Onderneming  
De domeinnamen www.Joblr.nl, www.Joblr.be en hieraan gekoppelde subdomeinen hierna te noemen het Platform is een onderdeel van Joblr B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Haarlem onder het nummer 85466999. Joblr is een online platform waar Freelancers en Opdrachtgevers bij elkaar worden gebracht.  
Wet Bescherming Persoonsgegevens  
Joblr gaat zorgvuldig om met gegevens van Gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Joblr doet de groots mogelijk effort om te voldoen aan, weet niet of we altijd kunnen garanderen dat we ons eraan houden. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen of verwijderen.  
Persoonlijke Gegevens En Derden  
Joblr wijst u erop dat wanneer u uw persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, Joblr niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden. Joblr raadt u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt.  
Gebruikersgegevens  
In het kader van de dienstverlening legt Joblr Gebruikersgegevens vast in de Database. Tenzij aangegeven worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Joblr gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Joblr zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Joblr gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Joblr. Hierbij tracht Joblr rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan Joblr via de instellingen in uw Account.  
Bezoekgegevens En Cookies (Cookiewet)  
Om deze webPlatform goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een webPlatform op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u een Platform bezoekt. Zo onthoudt de webPlatform de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan het platform alles opnieuw hoeft in te vullen. De meeste grote webPlatforms doen dit. Door het blijven gebruiken van deze webPlatform, ga je ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op je apparaat en hiermee gegevens worden verzameld. Joblr gebruikt de informatie uit deze cookies alleen voor het analyseren en verbeteren van het platform en de dienstverlening. Joblr zal deze informatie niet met derden delen. Deze Platform maakt gebruik van functionele en analytische cookies.  
De volgende cookies worden door Joblr gebruikt.  
Joblr eigen cookies 
Google Analytics. Zie verderop voor meer uitleg over ons gebruik van Google Analytics.  
Hotjar wordt door ons gebruikt om te analyseren hoe gebruikers het platform gebruiken. Waar klikken ze op, waar gaan ze achtereenvolgens naar toe, etc.  
We meten aan de hand van cookies hoeveel bezoekers op onze webPlatform komen met Google Analytics. Google Analytics houdt bij welke pagina’s je bezoekt, hoe je hier op gekomen bent en basisinformatie over je computer. De informatie die we verzamelen helpt ons te begrijpen welke delen van onze webPlatform het goed doen, hoe bezoekers op de webPlatform terecht komen, etc. Zoals de meeste webPlatforms, gebruiken we deze informatie om onze webPlatform te verbeteren, voor jou.  
U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de webPlatform niet (naar behoren) werken.  
In Joblr staan een aantal "sharing/deel/like" buttons van social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google). Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domain.  
Links Met Andere WebPlatforms  
Als u een externe link volgt waarmee u onze Platform verlaat en op een andere Platform terechtkomt, dient u te beseffen dat Joblr geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere webPlatform. Joblr aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Joblr er daadwerkelijk vooraf van op de hoogte was dat de inhoud van die andere webPlatform onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Joblr die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dergelijke gelinkte webPlatforms kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor het platform van Joblr gelden. Joblr raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.  
Beveiliging Gegevens  
Joblr respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Joblr. Deze Database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Joblr, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Joblr spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Joblr is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Joblr.  
Algemene Voorwaarden  
Joblr hanteert Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Joblr alsmede het gebruik van Platform. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op Platform. Als u nog vragen heeft over het Privacybeleid van Joblr, neemt u dan contact op met het op Platform vermelde contactadres. Joblr behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig Platform voor een update.  


Appendix B. Disclaimer  

Laatst gewijzigd: juni 2021  
Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van Platform www.Joblr.nl (hierna: het “Platform”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.  
Informatie En Communicatie  
Joblr besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Platform. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) Platform volledig en/of juist is. U aanvaardt dat Platform alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op Platform op het moment van gebruik (“as is basis”).  
Joblr is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.  
Verder is Joblr niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van Platform of het onvermogen om Platform te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Joblr.nl garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. Joblr.nl is te allen tijde bevoegd om de inhoud van Platform aan te passen.  
Intellectuele Eigendomsrechten  
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Joblr.nl of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door uzelf wordt ontsloten via Platform. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Joblr.nl, is het u niet toegestaan om de inhoud van Platform openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruikte maken van Platform en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van Platform (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet. Verwijzingen naar Platforms van derden Platform kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar Platforms van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze Platforms heeft Joblr.nl geen zeggenschap. Joblr.nl accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze Platforms.  
Rechtskeuze En -Bevoegdheid  
Op uw gebruik van Platform alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.  
Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van Platform, kunt u contact met ons opnemen.